گردونه ی filekar
filekar (محصول)

دانلود طرح کار آفريني تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف

مقدمه: در اوايل دوران صنعت برق، سيستم هاي توزيع و تابلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف جزء نيروگاه بودند. طراحي آنها، اگر بتوان چنين ناميد، تقريبا در تمام موارد به صورت تعجيلي و كاربردي انجام مي گرفت. و امروزه با توجه به افزايش تقاضا و مصرف كننده هركدام به صورت يك بخش جداگانبیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله تاثیر وابستگی در پیاده سازی ERP

عنوان انگلیسی مقاله: The role played by interdependences in ERP implementations: An empirical analysis of critical factors that minimize elapsed time عنوان فارسی مقاله: نقش ایفا شده توسط وابستگی های پیاده سازی برنابیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله نظریه روش تجزیه و تحلیل و تفسیر

عنوان انگلیسی مقاله: Laddering theoy, method, analysis, and interpretation عنوان فارسی مقاله: نظریه روش تجزیه و تحلیل و تفسیر نردبانی دسته: اقتصاد بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله تفسیر نردبانی در انجام پژوهش با

عنوان انگلیسی مقاله: COMMENTARY Laddering in the practice of marketing research: barriers and solutions عنوان فارسی مقاله: تفسیر نردبانی در انجام پژوهش بازاریابی: موانع و راه حل ها بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی انگیزه کار و رضایت شغل

عنوان انگلیسی مقاله: Job Characteristics as Predictors of Work Motivation and Job Satisfaction of Bank Employees عنوان فارسی مقاله: ویژگی های کاری به عنوان پیش بینی انگیزه کار و رضایت شغلی کارکنان بانک بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و

عنوان انگلیسی مقاله: Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government عنوان فارسی مقاله: مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت دسته: اقبیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله نقش فن آوری اطلاعات در رشد اقتص

عنوان انگلیسی مقاله: Information technology and its changing roles to economic growth and productivity in Australia عنوان فارسی مقاله: فناوری اطلاعات و نقش در حال تغییر آن در رشد اقتصادی و بهره بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله اثر نام تجاری داخلی بر تعهد کیف

عنوان انگلیسی مقاله: IMPACT OF INTERNAL BRANDING ON SERVICE EMPLOYEE’S QUALITY COMMITMENT – STUDY ON I.T. SOLUTION SECTOR OF PAKISTAN عنوان فارسی مقاله: تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد کیفیت کارکنان خدمات- مطالعه بر روی بخش راهبیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوب

عنوان انگلیسی مقاله: Human needs and utility maximization عنوان فارسی مقاله: نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت دسته: اقتصاد - روان شناسی بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنت

عنوان انگلیسی مقاله: Factors influencing Internet shopping value and customer repurchase intention عنوان فارسی مقاله: عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید دوباره مشتری بیشتر ...
filekar (محصول)

دانلود ترجمه مقاله رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی و ق

عنوان انگلیسی مقاله: Exploring the nexus of electricity consumption, economic growth, energy prices and technology innovation in Malaysia عنوان فارسی مقاله: بررسی رابطه مصرف برق، رشد اقتصادی، بهای انرژی و نوآوری در فن آوری در مالزیبیشتر ...

 |